27.10.08

DSpace in Thailand

DSpace in Thailand: Who uses DSPACE?

-Chulalongkorn University Intellectual Repository
-โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของ สวทช. ด้วย Institutional Respository
-Knowledge Bank @ Sripatum Library

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการKnowledge Bank ครั้งที่ 5

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการKnowledge Bank ครั้งที่ 5
วันที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 13.30-15.30 น.
อาคาร 5-301

13.30-13.40 ลงทะเบียน
13.40-14.00 สรุปความคืบหน้าของโครงการ KnowledgeBank
โดย รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
14.00-14.30 เทคนิดการทำสื่อการสอนให้ถูกใจผู้เรียน
โดย อาจารย์ณศรันย์ หวังศรีโรจน์ อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์
14.30-15.30 ฝึกปฏิบัติการสร้าง Knowledge Bank และการแปลงข้อมูลดิจิทัล
โดย ทิพย์สุดา ตลับทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ Knowledge Bank

Knowledge Bank @ SPU Library

28.4.08

การอบรม Knowledge Bank ครั้งที่ 4

ภาพประกอบการอบรม Knowledge Bank ครั้งที่ 4
http://blog.spu.ac.th/library/2008/04/25/entry-5

6.4.08

อบรม Knowledge bank ครั้งที่ 4

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Knowledge bank ครั้งที่ 4 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง Lab คอมพิวเตอร์ อาคาร 5-1002 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ library@spu.ac.th หรือติดต่อโดยตรงที่ ทิพย์สุดา ต่อ 1190

31.1.08

Knowledge Bank Workshop ครั้งที่ 3วันที่ 31 มกราคม 2551 ณ ห้อง 1-405 มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุดร่วมกับหลายคณะและหน่วยงานจัดWorkshop KB coordinator มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 40 คน จากทุกคณะ หลายหน่วยงาน โดยมีการมอบรางวัลแก่ผู้ประสานงานที่มีผลงานดีเด่น เช่น ผู้ประสานงานจากคณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สำนักวิจัย โดยแต่ละคนได้ประสานงานกับอาจารย์ในคณะและเปิดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงาน

15.1.08

Workshop Knowledge Bank (ครั้งที่ 3)

ขอเชิญเข้าร่วม Workshop Knowledge Bank (ครั้งที่ 3) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2551 เวลา 10.00 - 12.00 น. อาคาร 1 ห้อง 405
ขอความกรุณาทุกท่านเตรียม Digital File เพื่อนำมาเพิ่มเติมผลงานทางวิชาการในคลังความรู้ที่มีอยู่แล้ว ให้มากยิ่งขึ้น
สมาชิกใหม่! จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
1. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (Art and Culture Center)
2. ศูนย์ให้คำปรึกษา (Counseling Center)
3. สำนักงานประชาสัมพันธ์ (Public Relations Office)
4. สำนักงานกิจการนักศึกษา (Student Affairs)

30.11.07

การอบรม KB Coordinator ครั้งที่ 2

การอบรม KB Coordinator ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 - 12.00 น.ณ อาคาร 1 ห้อง 405
รายงานความคืบหน้าจากการอบรมครั้งที่ 1 ได้รับผลงานที่น่าสนใจมากๆจากหลายคณะและหน่วยงาน ดูรายละเอียดของผลงานอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม


รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Knowledge Bank (ครั้งที่ 2)
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ห้อง 405 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1Accounting อ.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น phantip.ya@spu.ac.th
2Architecture อ.จรรยา ผลประเสริฐ chanya.ph@spu.ac.th
3Business Administration น.ส.ธิติรัตน์ เจียมบุญศรี thitirat.ch@spu.ac.th
4Communication Arts อ.ณศรันย์ หวังศรีโรจน์ inkland2001@yahoo.com
5Economics อ.อนพัทย์ หนองคู anapat.no@spu.ac.th
6Engineering รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป phaiboon.pa@spu.ac.th
7General Education ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ somkiat.kr@spu.ac.th
8Graduate Schoolอ.สุมน ถนอมเกียรติ sumon.th@spu.ac.th
9Informatics / Information Technology อ.กษิรพันธ์ มาสกุล kullanard@gmail.com
10Lawอ.เอมผกา เตชะอภัยคุณ aimpaga@yahoo.com
11Liberal Arts อ.พัชราพร รัตนวโรภาส atcharaporn.ra@spu.ac.th
12SPU Archive รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน namtip.wi@spu.ac.th
13SPU Chonburi Campus
น.ส.นุชศรา กลัดเนียม nutsara@east.spu.ac.th
นางเกษสุดา พร้อมศรีทอง kedsuda@east.spu.ac.th
น.ส.นิรชา ภูสามารถ p_niracha@hotmail.com
น.ส.ภัคภิญญา สว่างวงศ์ annsirilak@hotmail.com
14 SPU Library น.ส.นันภัสส์ นุตรทัต nannaphat.nu@spu.ac.th
15 SPU Media น.ส.สุชาดา เหมียนคิด suchada.mi@spu.ac.th
16 SPU Payathai Campus นายทรงพล หนูบ้านเกาะ benz3762@hotmail.com
17 SPU Quality Assurance อ.ชิดใจ วงษ์วุฒิพงศ์ chitjai.wo@spu.ac.th
18 SPU Research
อ.นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ nipattha.ie@spu.ac.th
อ.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ kamontip.sr@spu.ac.th
19 SPU Thesis น.ส.ทิพย์สุดา ตลับทอง thipsuda.ta@spu.ac.th

Workshop ครั้งที่ 3 ปลายเดือนมกราคม 2551

2.11.07

คลังปัญญา และ เอกสารฉบับเต็มรูป

ใช้ Google for educators:Tools for your classroom ตัวอย่าง Classroom activities
อ่าน Wikiใหม่ของเมืองไทยที่ คลังปัญญา แล้วช่วยกันต่อยอดความรู้
คลังปัญญาไทย เป็นเว็บไซต์สร้างสารานุกรมออนไลน์ ที่ผู้อ่านสามารถร่วมเขียนเนื้อหาได้ โดยจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งความรู้ภาษาไทย โดยอาศัยสื่ออินเทอร์เน็ต เปิดตัวทางสื่อมวลชนในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549
โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุชุมชน
สร้าง Weblog หรือ Blog ด้วยตนเองที่ Gotoknow, Blogger,และอื่นๆอีกมากมาย
ค้นข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปที่เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดชลบุรี ที่ Chonlinet

29.10.07

อ่านวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

อ่านวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทฉบับFull Text มากกว่า 200 รายการได้แล้วที่ KB@SPU
และบทความอาจารย์คณะสารสนเทศศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เชิญอาจารย์ที่มีบทความส่งมาเผยแพร่ได้เลยค่ะ

17.10.07

ร่วมสร้างcollectionแต่ละสาขา

ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าใช้ค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง ที่ KB@SPU
ส่วนผู้ที่ต้องการสร้าง collection สาขาใด โปรดติดต่อ ทิพย์สุดา ตลับทอง thipsuda.ta@spu.ac.th โทร.02-5791111 ต่อ 1190
User Admin.เพิ่มเติมมีดังนี้ค่ะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ธีรบูลย์ teeraboon.ch@spu.ac.th,คณะวิศวกรรมศาสตร์(เพิ่มเติม)อ.อภิรักษ์ apirak.sa@spu.ac.th,คณะศิลปศาสตร์ A.Monica monic745@yahoo.com,ศูนย์วิจัย ดร.ปิยากร piyakorn.wh@spu.ac.th,
ศูนย์มีเดีย ศุภชัย supachai.pi@spu.ac.th, สุชาดา suchada.mi@spu.ac.th และบัณฑิตวิทยาลัย อ.วรสรวง vorasuang.du@spu.ac.th